Kummin har övervintrat med varierande framgång. På torra, lerhaltiga, lätt genomsläppliga åkrar har övervintringen lyckats överlag bra. Däremot har det på mjuka, tätare jordarter med sämre genomsläpplighet konstaterats områden med plantor som lyser med sin frånvaro. En ny sak är att rötter till plantor har börjat ruttna och att inga nya plantor förekommer. Vi är inte helt säkra på varför det här har skett men kan bero på att den rikliga förekomsten av is i vintras och växlingen mellan varmt och kallt, har gjort att kumminrötterna har lyfts upp av tjälen.

Den svåra frågan är om man kan låta kumminskiftet vara eller om det borde avslutas. Finns det inga eller mycket få plantor, är risken stor att ogräsen tar överhanden under sommarens lopp. Sår man kummin på nytt, borde ogräsbekämpningen starta om från början.