Frågor & svar (kummin) | Caraway Finland Skip to main content

Frågor & svar (kummin)

KAN KUMMIN SKÖRDAS FLERA ÅR?

Ja, det stämmer. Under insåningsåret får man ingen skörd och därefter rekommenderas att man tar skörd högst 2 år. Ser växtligheten hyfsad ut och ogräsen förekommer sparsamt kan man också ta en tredje skörd.

HUR SKER LEVERANSEN AV KUMMIN TILL CARAWAY FINLAND?

Vår mottagning finns i Närpes. Odlarna tilldelas leveransveckor och enligt dem levereras kummin till oss antingen i lösvikt eller i storsäckar. Strävan är att odlare med samma postnummer får samma leveransvecka. På så sätt kan odlare samarbeta kring transporten om så önskas.

KAN MAN KÖPA STORSÄCKAR FRÅN CARAWAY FINLAND?

Ja, det stämmer. Engångssäckarna kostar 5,50 €/st och rymmer ca 2 m3 vilket motsvarar ca 900 kg kummin. Det går också bra att transportera kummin i säckarna till oss.

HUR SKA KUMMIN LAGRAS?

Kan lagras på samma sätt som spannmål. Det viktiga är att kummin lagras torrt och med skydd för möss och fåglar. Kan även lagras i storsäckar med träpall som underlag.

HUR STOR SKÖRD GER KUMMIN?

Kumminskörden kan variera stort. Allt mellan 0-2.000 kg/ha kan skördas. Vanligt är ändå att första årets skörd ger 1.000 kg/ha och andra årets skörd 500 kg/ha.

HUR MYCKET SKA KUMMIN TORKAS?

Fuktigheten får inte överskrida 11 %. Bara vissa fuktmätare, t.ex. Wile 55, har kummin på sin skala.

HUR TORKAS KUMMIN?

Kummin kan torkas i både varmlufts- och kalluftstork. Det viktiga är dock att torkningen inleds omedelbart eftersom den bakterieproduktion som annars startar i kummin bör stoppas genast. Torkningstemperaturen behöver inte vara högre än 45-50 grader. En högre torktemperatur kan medföra försämrad oljehalt i kummin.

VARFÖR SKA SKÄRBORDET HÅLLAS HÖGT NÄR KUMMIN TRÖSKAS?

Det är för att minsta möjliga mängd av frön från bomullsmögel ska komma med i kummin. Bomullsmögel hittas i kumminväxtens stam. Bomullsmögel påverkar inte prissättningen men det är ytterst viktigt att det inte finns med när kummin säljs vidare på export.

HUR STÄLLER MAN IN TRÖSKAN?

Tröskan kan ställas in efter handbokens instruktioner. Om kummin inte nämns kan man följa rybsens inställningar. Skillnaden är att slagskons avstånd får vara större när kummin tröskas. Var även noggrann med att halmkupans alarm fungerar ifall ohackad halm samlas upp där.

NÄR KAN MAN BÖRJA TRÖSKA KUMMIN?

Kummin mognar tidigt och tröskningen kan påbörjas något före spannmålströskningen inleds. Eftersom vi numera har sorter som inte drösar behöver man inte stressa med tröskningen utan kan låta kummin mogna ordentligt. Sorter som inte drösar är Rekord och Prochan medan Sylvia har större drösbenägenhet och får därför skördas tidigare.

NÄR SKA KUMMIN GÖDSLAS UNDER SKÖRDEÅREN?

Eftersom kummin börjar växa väldigt fort efter vintern får gödsling i form av övergödsling ske så fort marken bär.

FÖREKOMMER ANDRA SKADEINSEKTER?

Främst kan nämnas kummingallkvalster men den kan inte bekämpas och förekomsten varierar från år till år.

HUR BEKÄMPAS OGRÄSEN?

Se närmare i vår handbok men kort kan sägas att idén ligger i att både markverkande och bladverkande bekämpningsmedel används. Bladverkande används när ogräsen är mycket små och den markverkande effekten ska förhindra ogräsuppkomst däremellan.

HUR GÖDSLAS KUMMIN?

Se närmare i vår handbok men främst bör markkarteringsresultaten och miljöstödets gränser följas. Kort kan sägas att under insåningsåret ligger betoningen på fosfor och kalium medan kväve är viktigast under skördeåren. Stallgödsel kan med fördel användas i kummin i synnerhet insåningsåret.

BEHÖVS SPECIALMASKINER?

Nejdå, samma maskiner kan användas som också används till odling av spannmål.

FÖREKOMMER SKADEINSEKTER I KUMMIN?

Den enda som har betydelse är kumminmalen och förekommer enbart under skördeåren. Dess larver måste absolut bekämpas eftersom en ogjord bekämpning med stor sannolikhet betyder utebliven skörd. Bekämpningen ska göras när larverna har kläckts och kryper fram. Tidpunkten kan variera från år till år, från slutet av maj till slutet av juni. Närmare direktiv finns i odlingshandboken.

NÄR SÅR MAN KUMMIN?

Kummin kan sås under tiden maj-juni. Den bakre gränsen för sådd kan man dra vid midsommar. Rekommenderas att kummin hellre sås i juni än maj eftersom trycket från ogräsen är mindre då och man hinner kanske göra en glyfosatbehandling eller några harvningar före.

HUR STOR MÄNGD UTSÄDE SKA ANVÄNDAS?

Beroende på grobarheten men ca 15 kg/ha.

VARFÖR ÄR KVICKROTSBEKÄMPNING VIKTIG?

Först och främst för att den konkurrerar med kumminplantorna. Men kvickrot är också det ogräsfrö som är besvärligast att få bortsorterat. Därför följer på priset antingen tillägg eller avdrag beroende på mängden kvickrot.

HUR BEKÄMPAS KVICKROT?

Kvickrot är inte svårbekämpat i kummin med hjälp av Targa Super eller Agil. Men det är kostnadsmässigt förnuftigt att använda glyfosat antingen hösten för insåning eller i maj före insåning för att undvika att kvickroten stör kummin redan i starten. Trots det blir man tvungen att bekämpa kvickroten på nytt under skördeåren.

VILKA ÄR DE BESVÄRLIGASTE OGRÄSEN?

Problemogräs nr 1 är baldersbrå. Sedan följer tistlar och kvickrot.

VAD KAN MAN MERA TÄNKA PÅ VID VALET AV ÅKER?

Det vore bra om baldersbrå och tistel förekommer sparsamt. Bekämpningen i kummin blir betydligt lättare då. Man kan redan ett par år före man sår kummin påbörja bekämpning i spannmål med mera bredverkande preparat såsom Ariane S. Vid användning av Mustang eller Ally bör man komma ihåg att restsubstanser kan lämna kvar i marken ett år efter användning och kan förhindra uppkomst av kumminplantor.

VILKEN TYP AV ÅKER PASSAR BÄST FÖR KUMMIN?

Bäst passar mineral- och lerjordar. Mulljordar fungerar inte lika bra eftersom ogräs-förekomsten är rikligare och de markverkande bekämpningsmedlen fungerar sämre då. Även övervintringen kan vara sämre på rena mulljordar. Rekommenderas att pH-värdet för mineraljordar är 6-6,5 och för lerjordar närmare 7. Med andra ord rekommenderas kalkning. Försök undvika svackor på åkern eftersom risken för isbrännor ökar då.

FINNS DET NÅGOT KRAV HUR STOR KUMMINAREALEN MÅSTE VARA FÖR ATT FÅ INGÅ KONTRAKT?

Nej, det finns ingen gräns, varken nedåt eller uppåt. Men rekommenderas att arealen är tillräckligt stor så att torken fylls ordentligt när kumminskörden ska torkas. En tumregel är att en 1000 kg:s hektarskörd motsvarar 20 hl och hektarskörd på 500 kg motsvarar 1 m3. Kumminets hektolitervikt är alltså ca 50 kg.

VAR KAN JAG FÅ RÅD BETRÄFFANDE ODLING AV KUMMIN?

Det går bra att kontakta Caraway Finland/ Dan. Råden ges antingen muntligen eller skriftligen via e-post. Vi kan även skicka vår odlingshandbok som för övrigt också finns på hemsidan under rubriken: ”odla kummin”. Vi ordnar även kurser vintertid samt arrangerar fältdagar under sommarhalvåret.

FÅR MAN ANVÄNDA EGET UTSÄDE?

Jo, det går bra men rekommenderas inte eftersom det innehåller mera ogräs och grobarheten är okänd såvida man inte gör egen analys.

VAR FÅR JAG TAG I UTSÄDE?

Från Caraway Finland. Vi har egna utsädesodlare vars odlingar kontrolleras i enlighet med utsädesodlingens regler. Det är alltså fråga om certifierat utsäde. Caraway Finland kan erbjuda de bästa kumminsorterna som finns på marknaden för tillfället.

OM KUMMINSKÖRDEN MISSLYCKAS, BLIR JAG TVUNGEN ATT LEVERERA ÄNDÅ?

Nejdå, vi är medvetna om att kummin är en växt som man ibland kan få en sämre skörd av.

JAG VILL BÖRJA ODLA KUMMIN, VAR BÖRJAR JAG?

Du kan börja med att kontakta Caraway Finland/ Dan och be om att få kontraktspapper skickade till dig. Att odla kummin är nämligen baserad på kontraktsodling.

HUR SNABBT KAN MAN SÅ IN KUMMIN PÅ EN ÅKER IGEN?

Vi rekommenderar att man odlar annat som t.ex. spannmål åtminstone 3 år före man sår in kummin igen. Detta för att kunna bekämpa ogräs ordentligt men också för att minska förekomsten av bomullsmögel i marken.