3. Bearbetning och sådd | Caraway Finland Skip to main content

3. Bearbetning och sådd

Den rekommenderade såtiden sträcker sig under en lång period. Kummin kan sås under perioden maj-juni t.o.m ända till midsommar. Men om man har för avsikt att göra en bekämpning med Matrigon på hösten, rekommenderas att kummin sås senast i början av juni.

Eftersom kumminfröet är litet är en jämn jordbearbetning önskvärd. Fröet sås så nära markytan som möjligt (ca 1-2 cm djup). Faller fröet djupare än 2 cm försvåras groningen avsevärt. Kummin kan sås med vanlig såmaskin d.v.s med radavståndet 12,5 cm. Man kan t.o.m låta fröet falla direkt till marken från sålådan på marker med högre mullhalt. På torrare jordar t.ex. lermarker är det dock önskvärt att fröet sås via såbillarna.

Kummin gror långsamt, i normala fall syns de första plantorna efter 2-3 veckor. Groningen underlättas av varmt och fuktigt väder. En jämn uppkomst av kummin underlättar ogräshanteringen. Ogräsen gynnas i fläckar där kummin inte förekommer.

Det kan under vissa år komma ett kraftigt regn genast efter sådd och skorpbildning kan uppstå på markytan. Det kan vara skäl att bryta skorpan i synnerhet på lermarker. På mjukare marker är det inte så stort problem eftersom ett nytt regn luckrar upp ytan igen.

Kummin kan även sås med direktsåmaskin. Men då behöver utsädesmängden ökas med ca 5 kg/ha till sammanlagt ca 20 kg/ha eftersom planttätheten oftast blir mindre jämfört med insådd på traditionellt sätt, i synnerhet om halmförekomsten är stor eller att jordarten är lerhaltig. Om halm- förekomsten är stor kan det löna sig att göra en ytharvning före sådd för att på så sätt få mera mull till markytan. Då får utsädet bättre “fäste”.